Radno pravo

raadnoRadno pravo

Sklapanje ugovora o radu (na neodređeno i na određeno vrijeme).

Pravilnici o radu (poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom).

Zaštita radnika (Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, upoznati radnika s opasnostima posla koji radnik obavlja, osposobiti radnika za rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika te sprječava nastanak nesreće).

Privremeno zapošljavanje (agencija na temelju ugovora o ustupanju radnika).

Zaštita posebno osjetljivih skupina radnika (maloljetnik, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavaca, trudnica, roditelj s djetetom do 3 godine života i samohrani roditelj s djetetom do 6 godina života).

Pravo na godišnji odmor (ništetnost odricanja od tog prava).

Naknada štete (Radnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi. Radnik koji na radu ili u vezi s radom, namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu trećoj osobi, a štetu je naknadio poslodavac, dužan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplaćene trećoj osobi. Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava).

Prestanak ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu (redoviti i izvanredni).

Otkazni rok i otpremnina

Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza

Sudski raskid ugovora o radu

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (u roku od petnaest dana od dostave odluke, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom).

Zastara potraživanja iz radnog odnosa (potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za pet godina).