Prava na nekretninama

nekretninePrava na nekretninama

Smetanje posjeda (tužba zbog smetanja posjeda).

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću ( na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima).

Ugovor o darovanju nekretnina.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Ugovor o zamjeni.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju (davatelj uzdržavanja dobiva navedenu imovinu u trenutku smrti primatelja uzdržavanja).

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (davatelj uzdržavanja stječe primateljevu imovinu trenutkom sklapanja ugovora).

Služnosti (služnost puta, služnost vode, služnost paše, šumske služnosti, plodouživanje).

Uređenje međe (do kuda u prostoru seže vlasnikova pravna vlast glede nekretnine, linija, crta, granica, zamišljeni pravac koji razdvaja dvije susjedne nekretnine).

Razvrgnuće zajednice nekretnina (dobrovoljno, sudsko – izvanparnični postupak).

Vlasništvo na dijelovima zgrada (etažno vlasništvo).

Zemljišne knjige (uknjižba, zabilježba, z.k. pojedinačni ispravni postupak).

Pravo građenja (ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti).

Pravo plodouživanja (osobna služnost koja svojega nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo).