Ovršno pravo

ovrsnoOvršno pravo

Pokretanje postupka (ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a postupak osiguranja prijedlogom predlagatelja osiguranja).

Sredstva ovrhe i osiguranja su ovršne radnje, odnosno radnje osiguranja ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje ili osigurava.

Predmet ovrhe i osiguranja su stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine ili njezina osiguranja.

Prokazna izjava i prokazni popis (ako se stvari radi čije se predaje ili isporuke ovrha vodi nisu uspjele pronaći kod ovršenika, ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, dati pred sudom izjavu o tome gdje se one nalaze, odnosno da ih nema ili da ne zna gdje se nalaze (prokazna izjava).

Ovršna i vjerodostojna isprava (osnove za određivanje ovrhe).

Potvrda ovršnosti.

Provedba ovrhe (stvarno nadležni sudovi) u granicama rješenja o ovrsi.

Pravni lijekovi stranaka protiv rješenja o ovrsi (žalba, prigovor).

Prigovor treće osobe (Osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta ovrhe ima takvo pravo koje sprječava ovrhu može podnijeti prigovor protiv ovrhe tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom).

 

Ovrha radi naplate novčane tražbine.

Ovrha na nekretnini.

Ovrha na pokretninama(izuzeci, pljenidba i procjena, prodaja).

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika (izuzimanje, ograničenje, ovršne radnje – pljenidbom i prijenosom).

Osiguranje tražbine (prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka, prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje prethodnom ovrhom, prethodnim mjerama).

Privremene mjere (osiguranje privremenom mjerom prije pokretanja parničnog ili kojeg drugoga sudskog postupka o tražbini koja se osigurava).